ISO 9001 certifiering / revision - kvalitetscertifiering

ISO 9001 certifiering. Vad kännetecknar dagens framgångsrika företag? Ett kännetecken är kvalitet. Kvalitet i det interna arbetet, i relationer till kunder och i levererade produkter och tjänster.
En certifiering kan ge ert företag flera stora fördelar genom att ett certifieringsorgan kontinuerligt genomför ISO 9001 revision på ert företag.

Svensk Certifierings revisorer har mer än tio års erfarenhet av att utföra revisioner hos företag för att uppnå kvalitetscertifiering enligt ISO 9001. Prioritering av kvalitet och branschkunskap är en nyckel till vår framgång. En annan är ett tätt samarbete med kunden, för att kunna anpassa certifieringstjänsterna efter kundens behov. På det här sättet når vi resultat med certifiering av företag med de mest skiftande förutsättningar. Att vi kontinuerligt genomför ISO 9001 revision på ert företag kan med stor sannolikhet ge er stora förelar för er framtida verksamhet. Vi sitter inne med mycket lång erfarenhet av effektiv och framgångsrik företagsutveckling och styrning.

En ISO 9001 certifiering genom Svensk Certifiering är ett sätt att visa, både internt och externt, att företaget är dedikerat till att systematiskt förbättra sin kvalitet och överträffa sina kunders förväntningar

Svensk Certifiering är ackrediterade för certifiering enligt ISO 9001 och är granskade mot ISO 17021 " ledningssystem för certifieringsorgan" av SWEDAC.

Varför ISO 9001 certifiera Ert företag?

Fördelar med en certifiering:

 • Färre missförstånd, korrigeringar och reklamationer
 • Ledningen arbetar systematiskt med utveckling och förbättring
 • Förebyggande initiativ istället för korrigerande åtgärder
 • Personalen blir delaktig i kvalitetsarbetet
 • Behovet av 2:a partsrevisioner-"kundaudits "minskar
 • Ert företag uppfyller det ofta förekommande kundkravet på certifikat
 • Ert företag och dess produkter vinner större förtroende

Vinsterna av en iso 9001 certifiering kan ses omgående i verksamheten i form av

 1. Högre produktivitet
 2. Bättre precision i styrningen av verksamheten
 3. Lägre kostnader
 4. Personalen får bättre förståelse av helheten
 5. Ökad konkurrenskraft
 6. Mer kraft att fokusera på rätt saker

Standarden ISO 9001 är väl inarbetad och är accepterad av marknaden över hela världen. ISO 9001 certifiering innebär också ett ansvarsfullt agerande gentemot kunder, personal och ägare. ISO 9001 är ett sätt att fokusera på att ständigt förbättra Ert företag och dess ledningssystem.

Med våra revisioner från Svensk Certifiering granskar vi följande

Vi lägger ett extra fokus på att ledningssystemet genererar ett affärsmässigt och ekonomiskt värde för företaget.

 • Ledningens ansvar och engagemang
 • Målutfall av verksamhetens mål
 • Kundsynpunkter
 • Interna revisioner
 • Analys av samlad information
 • Förbättringar, korrigerande och förebyggande åtgärder

Specifika fokusområden planerade inför revisionen kan exempelvis vara marknad och försäljningsprocessen, konstruktion och utvecklingsprocessen, produktionsstyrning, logistikprocessen, inköpsprocessen, dokumenthantering och redovisande dokument och i förekommande fall mät- och provutrustning. En ISO 9001 certifiering från Svensk Certifiering gangnar alltid er verksamhet positivt affärsmässigt.

Resultat av våra revisioner

Vårt revisionsresultat skall ge er möjligheter att öka det affärsmässiga och ekonomiska värdet av er verksamhet. Vi vill också påvisa styrkor och brister i er verksamhet och ge er möjligheter att förbättra verksamheten ytterligare. Våra revisioner visar självklart också om ni följer standardens krav enligt era beskrivningar hur verksamhetens skall bedrivas samt hur ni tillämpar era processer.

ISO 9001 kan med fördel kombineras med andra ledningssystem ex ISO 14001, ISO 50001 och arbetsmiljöcertifiering  (ISO 45001)

Vi på Svensk Certifiering lägger särskild vikt vid att ledningssystemet genererar ett affärsmässigt och ekonomiskt värde till er verksamhet.

ISO 9001 certifieringVill du veta mer kontakta:
Nabi Kemetli 0735-20 03 89 säljare eller 
Tim Malmsten 0708-948873 säljansvarig