ISO 45001 / OHSAS 18001:2007 - Systematiskt arbetsmiljöarbete

Nya ISO 45001 beräknas träda i kraft kvartal 1 2018 och kommer på sikt ersätta OHSAS 18001. Övergångsperioden brukar ligga på 3 år. Vi på Svensk Certifiering kommer att erbjuda våra kunder att gå över till ISO 45001 under senare del av 2018. Även certifiering mot AFS 2001:1 systematiskt arbetsmiljöarbete kommer att finnas kvar. I våra utbildningar riktade mot ISO 45001 och OHSAS 18001 samt AFS 2001:1 går vi igenom likheter och skillnader i standarderna.

Lagstiftningen kring arbetsmiljö blir alltmer strikt. Överhuvudtaget går utvecklingen mot en bättre arbetsmiljö: organisationers ekonomiska policy utvecklas och personalstyrning och andra verktyg används i ökad utsträckning.

Det blir alltså allt viktigare för varje typ av organisation att förverkliga en bra arbetsmiljö. Det görs genom att säkerhetsrisker och arbetsmiljö granskas. Med hjälp av granskningen genomförs förbättringar av verksamheten, produkterna och tjänsterna. Det är viktigt att också visa för ägare, anställda, kunder och andra intressenter att arbetsmiljön är god och ständigt förbättras. Uppmärksamheten från intressenterna i dessa frågor har ökat.

Att förbättra arbetsmiljön ger en hållbar utveckling och nya utmaningar. En annan fördel är att Er organisations status höjs. Certifieringsprocessen blir ett bevis på att Er organisation är ”den ansvarstagande arbetsgivare.

Det finns ytterligare fördelar med en certifiering. För det första garanterar en certifiering att Er organisations ledning behandlar arbetsmiljöfrågorna. För det andra ger en certifiering tydliga och välgrundade mål för arbetet med att förbättra arbetsmiljön. En sammantagen bild av gjorda riskanalyser, skyddsronder och andra undersökningar ligger till grund för utformandet av mål för Er organisations arbetsmiljö.

I det här arbetet rekommenderas ISO 45001 eller OHSAS 18001 en internationell teknisk specifikation för arbetsmiljöledningssystem.

Svensk Certifiering är ackrediterade för certifiering enligt OHSAS 18001:2007 och är granskade mot ISO 17021 " ledningssystem för certifieringsorgan" av SWEDAC.

Vinster för Er organisation:

 • enklare att visa att regelverket för arbetsmiljö följs
 • certifieringen samverkar med övrig långsiktig planering
 • ökad motivation för Hälsa & Säkerhet
 • försäkringspremierna sjunker
 • enklare att visa att Ni ligger i framkant när det gäller att skydda personal, egendom och anläggning
 • konstruktiva samarbeten mellan arbetsgivare och arbetstagare
 • metodiskt arbete med ständiga förbättringar av arbetsmiljön och förebyggande av säkerhetsproblem
 • färre olyckor
 • mindre bortfall av produktionstid
 • delegerat ansvar ger större medvetenhet och mindre säkerhetsrisker
 • förebyggande åtgärder är mindre kostsamma än att rätta till fel i efterhand

Vad granskar Svensk Certifiering?

Svensk Certifiering granskar ledningens ansvar och genomgång. Tolkning och bevakning av gällande regelverk kontrolleras också. Er organisations mål- och förbättringsarbete granskas. En annan viktig aspekt som granskas är samarbetet mellan arbetsgivare och arbetstagare. Internrevisioner och riskbedömning av arbetsmiljön granskas också.

OHSAS 18001 eller ISO 45001 kan kombineras med andra ledningssystem som ex ISO 14001 och ISO 9001.