Om Svensk Certifiering

Revisorer

Svensk Certifiering Norden AB använder sig av flera revisorer för att täcka upp samtliga kompetensområden som vi verkar inom. Idag finns Svensk Certifiering på flera orter: Stockholm, Göteborg, Malmö/Lund, Jönköping samt Norrköping, Uppsala och Rättvik. I nuläget är vi totalt 32 st revisorer som täcker upp hela Sverige.

Affärsidé

Svensk Certifiering Norden AB erbjuder företag en av marknadens främsta certifieringstjänster och utbildningstjänster. Detta uppnås via hög kompetens samt genom ett förtroligt och nära samarbete med kunden. Utfallet av våra processer och vårt arbete skall medverka till förbättrade affärsmöjligheter för våra kunder.

Kvalitetspolicy

 • Certifikat från Svensk Certifiering Norden AB ska baseras på kunders behov, krav och förväntningar och ska genomföras enligt gällande ackrediteringsregler och andra kravdokument.
 • Våra tjänster inom certifiering och utbildning ska upplevas som en av marknadens främsta. Marknadens förtroende för våra utbildningar och utfärdade certifikat ska vara hög såväl nationellt som internationellt.
 • Vi ska aktivt och oavbrutet analysera kunders behov och krav för att ständigt förbättra vår service både nu och i framtiden.

Miljöpolicy

Miljöarbetet på Svensk Certifiering Norden AB, skall präglas av öppenhet och helhetssyn samt vara förebyggande och syfta till ständig förbättring. Vi arbetar för en hållbar utveckling i samhället, genom internt förbättringsarbete och genom att stödja våra kunder i utvecklingen av deras ledningssystem.

Detta innebär att vi:

 • gör miljöarbetet till en integrerad del i vår affärsverksamhet och långsiktiga planering,
 • utvecklar och erbjuder tjänster av hög kvalitet, anpassade till samhällets och våra kunders behov vad gäller verksamheters och produkters miljöpåverkan,
 • medvetet och systematiskt utvecklar våra revisorers miljökompetens,
 • stimulerar våra medarbetare genom fortlöpande information om miljöfrågor och om vårt gemensamma miljöarbete,
 • hushållar med resurser samt fortlöpande informerar och utvärderar våra leverantörer för att tillsammans med dem driva miljöarbetet framåt,
 • anpassar och förbättrar våra resvanor för att minska miljöpåverkan från dessa,
 • följer de lagar och andra bestämmelser som gäller för vår verksamhet.

Arbetsmiljöpolicy

SCAB skall vara en trevlig, trygg och säker arbetsplats – det är ett gemensamt intresse för såväl medarbetare som företagsledning, eftersom en god arbetsmiljö också leder till kvalitet och effektivitet. Vi ser trivsel och arbetsglädje som en viktig del för medarbetarnas engagemang.

Detta innebär att vi:

 • gör arbetsmiljöarbetet till en integrerad del i vår affärsverksamhet och långsiktiga planering,
 • utvecklar och erbjuder tjänster av hög kvalitet, anpassade till samhällets och våra kunders behov vad gäller verksamheters och produkters arbetsmiljöpåverkan
 • medvetet och systematiskt utvecklar vi våra medarbetare och revisorers arbetsmiljökompetens
 • stimulerar våra medarbetare och externa revisorer genom ge fortlöpande information om arbetsmiljöfrågor och om vårt gemensamma arbetsmiljöarbete
 • följer de lagar och andra bestämmelser som gäller för vår verksamhet

Arbetsmiljön på SCAB ska kännetecknas av att personalen känner trygghet för sin hälsa och upplever sitt arbete som roligt och givande.

Tillämpa årliga medarbetarsamtal och se till att alla medarbetare känner till sin roll, ansvar, befogenheter och känna att man har möjlighet att påverka sin arbetssituation

Kommunicera denna policy till inhyrd personal eller andra aktörer som arbetar under SCABs ledning.

ÅKERSBERGA 2016-05-07
VD/ Michael Persaud

Policy för opartiskhet

Svensk Certifiering Norden AB bedriver certifieringsverksamhet. Certifieringsverksamheten styrs av regelverk som bl.a. anger på vilket sätt det är tillåtet att bedriva annan verksamhet än certifieringsverksamhet. Denna andra verksamhet skulle kunna benämnas "konsultverksamhet".

Med "konsultverksamhet" menas utförande av tjänst som omfattar tillhandahållande av information eller utbildning till organisation. Svensk Certifiering Norden AB medverkar inte i att utveckla ledningssystem i företag som ansöker om certifiering av Svensk Certifiering Norden AB.

Det är tillåtet att arrangera och medverka som föredragshållare och som utbildningsledare vid utbildningar, under förutsättning att information eller utbildning är av generell karaktär och finns tillgänglig på öppen marknad.

Det är inte tillåtet att:

 • förbereda och framställa manualer, handböcker eller processer;
 • medverka i beslut avseende ledningssystem;
 • ge specifika råd, oavsett art (även finansiella) i utveckling och implementering av ledningssystem eller produkt inför eventuell certifiering.

Om uppdragsförfrågan är av sådan art att det inte avser information eller utbildning som är tillåtet enligt berörda regelverk, utan aktiviteter som skulle kunna medföra att opartiskhet och integritet ifrågasätts skall information om detta vidarebefordras till den som är berörd.

ÅKERSBERGA 2010-05-07
Michael Persaud
VD/ Revisionsledare

Certifieringskommittén

För att säkerställa en opartisk certifieringsprocess är en certifieringskommitté sammansatt för att granska Svensk Certifiering Nordens verksamhet i frågor rörande certifiering. Nämnden har hög kompetens avseende ledningssystem och de bransch- och produktområden som Svensk Certifiering Norden verkar inom. Här följer en kort presentation av den Rådgivande Nämnden.

Certifieringskommittén består av följande personer:

Mikael Nilsson, ordförande
mikael.nilsson@shbygg.se

Jan Narfström, ledamot
jan.narfstrom@gridline.se

Arne Juhlin, ledamot
arne.juhlin@gmail.com

Stefan Enblom, ledamot
stefan.enblom@svenskcertifiering.se

Elizabeth Smolle, ledamot
elizabeth.smolle@svenskcertifiering.se

Christer Eriksson, ledamot
christer.eriksson@svenskcertifiering.se

Therese Göthberg, SCABS representant i kommittén:therese.gothberg@svenskcertifiering.se