Om Svensk Certifiering

Revisorer

Svensk Certifiering Norden AB använder sig av flera revisorer för att täcka upp samtliga kompetensområden som vi verkar inom. Idag finns Svensk Certifiering på flera orter: Stockholm, Göteborg, Malmö/Lund, Jönköping samt Norrköping, Uppsala och Rättvik. I nuläget är vi totalt 44 st revisorer som täcker upp hela Sverige.

Affärsidé

Svensk Certifiering Norden AB erbjuder företag en av marknadens främsta certifieringstjänster och utbildningstjänster. Detta uppnås via hög kompetens samt genom ett förtroligt och nära samarbete med kunden. Utfallet av våra processer och vårt arbete skall medverka till förbättrade affärsmöjligheter för våra kunder.

Kvalitetspolicy

 • Certifikat från Svensk Certifiering Norden AB baseras på kunders behov, krav och förväntningar och genomförs enligt gällande ackrediteringsregler och andra kravdokument.
 • Våra tjänster inom certifiering och utbildning upplevs som en av marknadens främsta. Marknadens förtroende för våra utbildningar och utfärdade certifikat är hög såväl nationellt som internationellt.
 • Vi analyserar aktivt och oavbrutet kunders behov och krav för att ständigt förbättra vårt arbetssätt och våra processer både nu och i framtiden.

Miljöpolicy

Miljöarbetet på Svensk Certifiering Norden AB, skall präglas av öppenhet och helhetssyn samt vara förebyggande och syfta till ständig förbättring. Vi arbetar för en hållbar utveckling i samhället, genom internt förbättringsarbete och genom att stödja våra kunder i utvecklingen av deras ledningssystem.

Detta innebär att vi:

 • gör miljöarbetet till en integrerad del i vår affärsverksamhet och långsiktiga planering,
 • utvecklar och erbjuder tjänster av hög kvalitet, anpassade till samhällets och våra kunders behov vad gäller verksamheters och produkters miljöpåverkan,
 • medvetet och systematiskt utvecklar våra revisorers miljökompetens,
 • stimulerar våra medarbetare genom fortlöpande information om miljöfrågor och om vårt gemensamma miljöarbete,
 • hushållar med resurser samt fortlöpande informerar och utvärderar våra leverantörer för att tillsammans med dem driva miljöarbetet framåt,
 • anpassar och förbättrar våra resvanor för att minska miljöpåverkan från dessa,
 • följer de lagar och andra bestämmelser som gäller för vår verksamhet.

Integritetspolicy


Svensk Certifiering Norden AB behandlar personuppgifter enligt gällande dataskyddsförordning (GDPR)
Denna integritetspolicy beskriver hur Svensk Certifiering Norden AB behandlar dina personuppgifter.
Vi skyddar dina personuppgifter med nödvändiga åtgärder och du har alltid rätt att kontakta oss för att få reda på vilka personuppgifter vi har registrerade på dig.
Du kan läsa mer om dina rättigheter i denna policy och besöka datainspektionen www.datainspektionen.se för ytterligare information om personuppgiftsbehandling.

Personuppgiftsansvarig
Svensk Certifiering Norden AB, org.nr: 556791-4071, är personuppgiftsansvarig för de uppgifter bolaget samlar in och behandlar, och ansvarar för att sådan behandling sker med respekt och i enlighet med gällande lagstiftning.

När samlar vi in personuppgifter om dig och
varför behandlas dina personuppgifter?
Svensk Certifiering Norden AB samlar in personuppgifter som du själv lämnar till oss eller som lämnas till oss från andra personer.
Svensk Certifiering Norden AB kan behandla dina personuppgifter för att administrera och hantera t. ex:
• Ansökningar om certifieringsuppdrag
• Förfrågningar om våra tjänster
• Nyhetsbrev till kunder med avtalade certifieringstjänster
• Anmälningar till våra utbildningar
• Ansökningshandlingar till utlysta tjänster

Vilka uppgifter behandlas?
Personuppgifter kan vara;
• namn
• telefonnummer
• e-postadress och/eller annan information som i övrigt är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra våra uppgifter.

Vem har tillgång till dina personuppgifter?
Dina personuppgifter används av Svensk Certifiering Norden AB och ibland av Svensk Certifiering Norden ABs olika tjänsteleverantörer.
Exempel på tjänsteleverantör är;
-IT-tjänster (företag som hanterar nödvändig drift, teknisk support och underhåll av våra IT-lösningar) samt
-revisorer som har tecknat underkonsultavtal med Svensk Certifiering Norden AB.
Vi lämnar inte ut personuppgifter om vi inte är skyldiga att göra det på grund av lagstiftning eller myndighetsbeslut.

Överföring till tredje land
Svensk Certifiering Norden AB överför inte dina personuppgifter till länder utanför EU/EES om inte detta särskilt anges i samband med att du lämnar dina personuppgifter till oss.

Hur länge sparar Svensk Certifiering Norden AB uppgifter om dig?
Handlingar sparas inte längre än vad som är nödvändigt för de ändamål för vilka personuppgifterna används.

Rätt till registerutdrag
Du har rätt att när som helst (kostnadsfritt en gång om året) begära ett registerutdrag med information om vilka personuppgifter vi har sparat om dig.
Din begäran ska vara skriftlig och egenhändigt undertecknad samt innehålla uppgift om namn och personnummer. Detta behöver vi för att säkerställa att vi lämnar ut uppgifterna till rätt person.
Begäran om registerutdrag skickas till
Svensk Certifiering Norden AB
Rödbosundsvägen 40
184 60 ÅKERSBERGA
E-post: info@svenskcertifiering.se

Rätt till rättelse
Om du anser att dina personuppgifter är felaktiga eller ofullständiga har du rätt att få dem rättade av oss.

Rätt till radering
Du har rätt att få dina personuppgifter raderade under vissa omständigheter.
Vid en sådan begäran gör Svensk Certifiering Norden AB en prövning om det finns skäl för att radera personuppgifterna.

Rätt att lämna klagomål till Datainspektionen
Om du anser att vi bryter mot reglerna för personuppgiftsbehandling har du rätt att lämna klagomål till Datainspektionen som är tillsynsmyndighet för behandling av personuppgifter.

Kontaktinformation
Om du har några frågor om vår behandling av dina personuppgifter är du välkommen att kontakta oss på följande adress:

Svensk Certifiering Norden AB
Rödbosundsvägen 40
184 60 ÅKERSBERGA

E-post: info@svenskcertifiering.se

Arbetsmiljöpolicy

SCAB skall vara en trevlig, trygg och säker arbetsplats – det är ett gemensamt intresse för såväl medarbetare som företagsledning, eftersom en god arbetsmiljö också leder till kvalitet och effektivitet. Vi ser trivsel och arbetsglädje som en viktig del för medarbetarnas engagemang.

Detta innebär att vi:

 • gör arbetsmiljöarbetet till en integrerad del i vår affärsverksamhet och långsiktiga planering,
 • utvecklar och erbjuder tjänster av hög kvalitet, anpassade till samhällets och våra kunders behov vad gäller verksamheters och produkters arbetsmiljöpåverkan
 • medvetet och systematiskt utvecklar vi våra medarbetare och revisorers arbetsmiljökompetens
 • stimulerar våra medarbetare och externa revisorer genom ge fortlöpande information om arbetsmiljöfrågor och om vårt gemensamma arbetsmiljöarbete
 • följer de lagar och andra bestämmelser som gäller för vår verksamhet

Arbetsmiljön på SCAB ska kännetecknas av att personalen känner trygghet för sin hälsa och upplever sitt arbete som roligt och givande.

Tillämpa årliga medarbetarsamtal och se till att alla medarbetare känner till sin roll, ansvar, befogenheter och känna att man har möjlighet att påverka sin arbetssituation

Kommunicera denna policy till inhyrd personal eller andra aktörer som arbetar under SCABs ledning.

ÅKERSBERGA 2019-02-19
VD/ Michael Persaud

Policy för opartiskhet

Svensk Certifiering Norden AB bedriver certifieringsverksamhet. Certifieringsverksamheten styrs av regelverk som bl.a. anger på vilket sätt det är tillåtet att bedriva annan verksamhet än certifieringsverksamhet. Denna andra verksamhet skulle kunna benämnas "konsultverksamhet".

Med "konsultverksamhet" menas utförande av tjänst som omfattar tillhandahållande av information eller utbildning till organisation. Svensk Certifiering Norden AB medverkar inte i att utveckla ledningssystem i företag som ansöker om certifiering av Svensk Certifiering Norden AB.

Vid förfrågan på tjänster från Svensk Certifiering Norden AB utvärderar VD/Operativ chef, eller marknadsansvarig i samråd med utförande personal, om det är möjligt att genomföra uppdraget utan att opartiskhet eller integritet kan ifrågasättas. Om utvärderingen visar att opartiskheten inte kan ifrågasättas lämnas offert för uppdraget.

Det är tillåtet att arrangera och medverka som föredragshållare och som utbildningsledare vid utbildningar, under förutsättning att information eller utbildning är av generell karaktär och finns tillgänglig på öppen marknad.

Det är inte tillåtet att:

 • förbereda och framställa manualer, handböcker eller processer;
 • medverka i beslut avseende ledningssystem;
 • ge specifika råd, oavsett art (även finansiella) i utveckling och implementering av ledningssystem eller produkt inför eventuell certifiering.

Om uppdragsförfrågan är av sådan art att det inte avser information eller utbildning som är tillåtet enligt berörda regelverk, utan aktiviteter som skulle kunna medföra att opartiskhet och integritet ifrågasätts skall information om detta vidarebefordras till den som är berörd.

ÅKERSBERGA 2019-02-19
Michael Persaud
VD/ Revisionsledare

Certifieringskommittén

För att säkerställa en opartisk certifieringsprocess är en certifieringskommitté sammansatt för att granska Svensk Certifiering Nordens verksamhet i frågor rörande certifiering. Nämnden har hög kompetens avseende ledningssystem och de bransch- och produktområden som Svensk Certifiering Norden verkar inom. Här följer en kort presentation av den Rådgivande Nämnden.

Certifieringskommittén består av följande personer:


Arne Juhlin, ledamot
arne.juhlin@gmail.com

Adam Eriksson SCABs representant i kommittén
adam.eriksson@svenskcertifiering.com


Stefan Enblom, ordförande
stefan.enblom@svenskcertifiering.se

AnnHelen Kraft, ledamot
annhelen.kraft@svenskcertifiering.se   


Lennart Ljungh, ledamot
lennart.ljungh@svenskcertifiering.se

Eva Lindblad, ledamot
eva.lindblad@svenskcertifiering.se

Elizabeth Smolle, ledamot
elizabeth.smolle@svenskcertifiering.se 

Elisabeth Leu, ledamot
elisabeth.leu@svenskcertifiering.com 

Therese Göthberg, SCABs representant i kommittén
therese.gothberg@svenskcertifiering.com

Lena Q Olsson, ledamot
lena.q.olsson@svenskcertifiering.se

Michael Persaud, VD
michael.persaud@svenskcertifiering.com

Christian Plamboeck, SCABs representant för Brand & Säkerhet
christian.plamboeck@svenskcertifiering.com

Lars Ihd, Ledamot Säkerhet

lars.Ihd@lh-alarm.se

Peter Sääv, Ledamot Säkerhet
peter.saav@stoldskyddsforeningen.se

Björn Almberger, Ledamot Brand

bjorn.almberger@brandskyddsforeningen.se