Vikten av att vara miljöcertifierad - en väg mot ett hållbart samhälle

The-world

2018-01-22

Vikten av att vara miljöcertifierad är kanske viktigare än någonsin. Det är allas ansvar att förmedla hur viktigt det är att vi tar hand om vår jord som föder oss.

I nuläget överkonsumerar vi människor jorden resurser. Vi ser spår av det i form av t ex klimatförändringar, våra hav riskerar snart utfiskning och 70 % av mängden insekter på Jorden har dött ut. De bakomliggande orsakerna till insektsdöden har vi ännu inte fått en klar bild av enligt forskarna. Troliga orsaker är ett rubbat ekosystem. Ekosystemet är beroende av en balans och när vi har rubbat balansen har det fått stora konsekvenser avseende olika djur- och insektspopulationer. Även människan drabbas. Idag är betydelsen av att vara miljöcertifierad större än någonsin. Med en miljöcertifiering visar er organisation att ni tar ett tydligt miljöansvar i samhället. I förlängningen tar medarbetare ofta med sig nya vanor hem. Dvs arbetar du på ett miljöcertifierat företag ökar ditt medvetande och engagemang även på det privata planet.
Anm: Biomassan självreglerar förhållandena på planeten. Syrehalten i atmosfären, bildandet av moln och salthalten i haven är exempel som livet påverkar. Ett exempel är att när koldioxidhalten i atmosfären stiger växer växterna till sig i mängd och storlek och tar på så sätt bort mer koldioxid, vilket får en stabiliserande effekt. Den stabiliserande effekten upphör då regnskogar och urskogar avverkas.