Nu är ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015 här

ISO 14001:2015 publicerades den 15 september och ISO 9001:2015 publicerades den 23 september. Översättningen till svenska beräknas vara klar i mitten av oktober.
Den nya versionen av ISO 9001 och ISO 14001 har en ny struktur som är gemensam för alla ledningssystemstandarder. De innehåller även förändringar inom strategi, ledarskap, dokumentation, riskhantering och processorientering. Med den nya versionen av ISO 14001 vill man tydligare integrera miljöperspektivet i organisationens strategiska inriktning samt öka fokus på faktiska miljöförbättringar.

Svar på vanliga frågor
Vad gäller för företag/organisationer som har ett certifikat enligt tidigare standarder?
En övergångsrevision måste göras inom 3 år eftersom tidigare utgåvan av respektive standard upphör att gälla 3 år efter att den nya standarden har publicerats.

Det betyder att övergången måste ha skett senast;
- 15 september 2018 för både ISO 14001 och ISO 9001

Planera övergångsrevisionen i god tid tillsammans med er revisor.
Svensk Certifierings övergångsrevisioner har ett huvudfokus på att underlätta övergången för våra kunder.

Var hittar man de nya versionerna av standarderna?
Dessa finns att köpa via www.sis.se Den svenska versionen planeras vara klar i oktober i år.

Kan man göra övergångsrevisionen stegvis under de periodiska revisionerna?
Nej, för att upprätthålla det befintliga certifikatet kan vi enligt reglementet inte ta tid från de ordinarie periodiska revisionerna. Övergångsrevisionen måste ske vid ett tillfälle, vid en så kallad övergångsrevision.
Planera övergångsrevisionen i god tid tillsammans med er revisor.
Är certifikat enligt tidigare versioner fortsatt giltiga?
Ja, under övergångsperioden kommer certifikat som har utfärdats enligt tidigare versioner av standarderna att vara fortsatt giltiga. Nya certifikat enligt ISO 9001:2008 och ISO 14001:2004 som utfärdas under övergångsperioden kommer som längst vara giltiga till övergångsperiodens sista dag.
För att fortsätta gälla måste certifikat som har utfärdats enligt en tidigare utgåva av ISO 9001 respektive ISO 14001 att överföras till den nya standarden inom den treåriga övergångs-perioden.

När kan man certifiera sig enligt de nya standarderna?
När standarderna är publicerade kan man formellt sett certifiera enligt dem.
Alla certifieringsorgan måste dock ansöka om ny ackreditering* för de nya versionerna.
Vi är här beroende av när det statliga organet Swedac kan genomföra denna tillsyn hos oss på Svensk Certifiering Norden AB.
* Ackreditering är ett formellt erkännande av att ett företag eller en organisation har kompetensen att utföra vissa specificerade uppgifter certifiering. Ackreditering innebär att Swedac regelbundet och oberoende granskar kompetens och arbetsrutiner hos det organ (företag eller organisation) som är ackrediterat. Granskningen görs mot krav som finns i bestämda standarder och olika myndigheters föreskrifter.

Varför gör man ändringar i standarderna?
Det har hänt mycket i vår omvärld sedan ISO 9001:2008 och ISO 14001:2004 publicerades år 2008 respektive 2004. Det har blivit ett ökat fokus på hur vårt klimat förändras, hållbarhet och nyttjandet av resurser. I takt med detta har krav från samhälle, kunder, medarbetare m fl. samt regulatoriska krav till viss del förändrats.
Man har också sett ett behov av en tydligare och bättre koppling till affärsprocesserna för att få driv i kvalitets- respektive miljöarbetet och därmed nå resultat. Här är ledningens engagemang ett måste - vilket det ligger mycket fokus på i de nya utgåvorna.

Är det stora förändringar i de nya versionerna?
Ja, det handlar om omfattande förändringar.
Förändringar i ISO 9001 i korthet:
• Bredare strategiskt grepp
• Större fokus på ledarskap
• Större betoning på process-perspektiv
• Ändring av riskhanteringen
• Mer av tjänsteorientering
• Mer flexibla krav på dokumenthantering
• Förändrad ändringshantering
• Styrning av externa produkter och tjänster

Förändringar i ISO 14001 i korthet:
• Bredare strategiskt grepp
• Större fokus på ledarskap
• Större fokus på ökad miljöprestanda
• Hållbar utveckling och socialt ansvarstagande
• Krav på livscykelperspektiv och värdekedja
• Miljöanpassad produktutveckling
• Efterlevnad av lagar och andra krav

Vad händer med arbetsmiljöstandarden?
Även arbetsmiljöstandarden OHSAS 18001 kommer att bli en ISO standard. Planen är att den ska publiceras under 2016 och den kommer då att få namnet ISO 45001. Standarden kommer att ha samma gemensamma struktur som ISO 9001 och ISO 14001 (strukturen kallades tidigare ”High Level Structure” men kallas numera ”Annex SL”).

Annex SL vad innebär det?
Annex SL (tidigare kallat ”High Level Structure”) innebär att alla standarder för ledningssystem utgår från en gemensam struktur, terminologi och formuleringar. Till exempel är kapitelindelningen densamma i standarderna. Syftet är att underlätta för alla som vill skapa ett integrerat ledningssystem för kvalitet, miljö och arbetsmiljö.

Vill du veta mer?
För er som vill ha ingående kunskap och förståelse om kraven och möjligheterna med de förändrade standarderna erbjuder vi kurser i ämnet. Du kan välja mellan en tvådagarskurs om valfri standard eller en endagskurs som behandlar både ISO 9001 och ISO 14001. Självklart är vår kurs om Intern Revision också uppdaterad enligt de nya standarderna.